Zgłoszenia

Zaloguj się lub Zarejestruj się, aby dokonać zgłoszenia.

Lista kontrolna stanu przygotowania zgłoszenia

Jako element procesu zgłoszenia autorzy są proszeni o skompletowanie zgłoszenia poprzez załączenie następujących pozycji. Zgłoszenia mogą być zwrócona do autorów, jeśli nie zastosują podanych wskazówek.
 • Potwierdzam, że manuskrypt został przesłany wyłącznie do Wydawnictwa ALK i nie został opublikowany, nie jest w druku, ani został przesłany gdzie indziej.
 • Potwierdzam, że wszystkie badania przytaczane w tekście spełniają wytyczne etyczne mojej instytucji lub firmy, a także są zgodne z wymogami prawnymi kraju badania.
 • Potwierdzam, że przygotowałem (łam) kompletny tekst zgodnie z wytycznymi dla autorów.
 • Tekst nie został stworzony przez narzędzie AI/Large Language Model (LLM). W przypadku użycia narzędzia AI/LLM, należy to wyraźnie zaznaczyć.
 • Zgłosiłem(-am) potencjalny konflikt interesów w badaniach. Wszelkie wsparcie ze strony osób trzecich zostało odnotowane w tekście.
 • Uzyskałem/łam niezbędną zgodę od właściciela praw autorskich na powielanie w tekście.
 • Potwierdzam, że tekst nie zawiera żadnych niezgodnych z prawem stwierdzeń i nie narusza żadnych istniejących praw autorskich.

Wskazówki dla autora

Tekst powinien być przygotowany w formacie doc lub docx. Jeżeli tekst zawiera grafikę, trzeba dołączyć plik w formacie PDF. Jeśli tekst zawiera elementy graficzne (wykresy, schematy, zdjęcia, rysunki), trzeba dołączyć też pliki źródłowe:

 • zdjęcia w formacie JPG lub TIF z rozdzielczością min. 300 DPI,
 • grafika wektorowa (np. schematy) w formacie CDR, AI, EPS z fontami zamienionymi na krzywe,
 • wykresy stworzone w programie Excel w formacie XLSx lub XLS.

Schematy narysowane w programie Word powinny zostać zgrupowane (w menu kontekstowym grupowanie/grupuj), tak aby niemożliwa była przypadkowa zmiana położenia poszczególnych elementów wobec siebie.

 Zasady cytowania w tekście

 • praca jednego autora: zawsze należy podać nazwisko autora i datę publikacji (bez względu na to, ile razy przywoływana jest praca); w przypadku powoływania się na więcej niż jedną pracę danego autora opublikowaną w tym samym roku, należy dodać kolejne litery alfabetu przy dacie (zasada ta obowiązuje również w przypadku pozostałych, wymienionych poniżej,  rodzajów publikacji), np. (Kowalski, 2001); (Kowalski, 2001a);
 • praca dwóch autorów: zawsze należy podać nazwiska obu autorów i datę publikacji (bez względu na to, ile razy przywoływana jest praca); nazwiska autorów zawsze należy połączyć spójnikiem „i”, nawet w przypadku publikacji obcojęzycznej, np. (Kowalski i Nowak, 2001); (Kowalski i Nowak, 2001a);
 • praca 3–5 autorów: po raz pierwszy należy wymienić nazwiska wszystkich autorów, rozdzielając je przecinkami i wstawiając spójnik „i” pomiędzy dwoma ostatnimi nazwiskami; po raz kolejny – należy wymienić nazwisko pierwszego autora i można zastosować skrót „i in.”, np. po raz pierwszy: (Kowalski, Nowak i Wiśniewski, 2001); (Kowalski, Nowak i Wiśniewski 2001a); a następnie: (Kowalski i in., 2001); (Kowalski i in., 2001a);
 • praca 6 i więcej autorów: należy wymienić tylko nazwisko pierwszego autora (zarówno po raz pierwszy, jak i w kolejnych przywołaniach), pozostałych autorów zastąpić zaś skrótem „i in.”; w bibliografii należy umieścić nazwiska wszystkich autorów pracy, np. (Kowalski i in., 2001); (Kowalski i in., 2001a);
 • przywoływanie kilku prac jednocześnie: publikacje należy wymienić alfabetycznie (według nazwiska pierwszego autora); kilka prac tego samego autora należy oddzielić przecinkiem; poszczególne publikacje różnych autorów muszą być oddzielone średnikiem, np. (Kowalski, 2001; Nowak i Kowalski, 2002); (Kowalski, 2001, 2002a; Nowak i Kowalski, 2002);
 • przywoływanie za innym autorem: umieszczamy jedynie w tekście, w bibliografii umieszczamy tylko pracę czytaną; prace rozdzielamy średnikiem, np. (Kowalski, 2001; za: Nowak 2002).

Cytaty w tekście: należy zawsze umieścić w cudzysłowie i podać autora/autorów, rok opublikowania pracy i numer strony. Powinny mieć następującą postać: (autor/autorzy, rok wydania, numer strony), np. (Kowalski, 2000, s. 67) lub (Kowalski i Nowak, 2001, s. 3), lub (Kowalski, Nowak i Wiśniewski, 2001a, s. 3).

Przygotowanie bibliografii – zgodnie ze standardem APA

Książka (jeden autor)

Format:

Autor. (Rok publikacji). Tytuł publikacji. Miejsce publikacji: Wydawca.

Przykład:

Baxter, R. (1982). Exactly Solvable Models in Statistical Mechanics. New York: Academic Press. 

Książka (dwóch lub więcej autorów)

Format:

Autor 1, Autor2 i Autor 3. (Rok publikacji). Tytuł publikacji. Miejsce publikacji: Wydawca.

 Przykład:

Kleiner, F.S., Mamiya C.J. i Tansey R.G. (2001). Gardner’s art through the ages (11th ed.). Fort Worth, USA: Harcourt College Publishers.

Rozdział w książce bądź rozdział w książce pod redakcją

Format:

Autor. (Rok publikacji). Tytuł rozdziału. W: Imię i nazwisk redaktora (red.), Tytuł książki (strony rozdziału). Miejsce publikacji: Wydawca.

Przykład:

Roll, W.P. (1976). ESP and memory. In J.M.O. Wheatley & H.L. Edge (Eds.), Philosophical dimensions of parapsychology (pp. 154-184). Springfield, IL: American Psychiatric Press.

Materiały konferencyjne

Format:

Autor. (Rok publikacji). Tytuł. Nazwa konferencji, data (strony referatu). Miejsce publikacji: Wydawca.

Przykład:

Field, G. (2001). Rethinking reference rethought. In Revelling in Reference: Reference and Information Services Section Symposium, 12-14 October 2001 (pp. 59-64). Melbourne, Victoria, Australia: Australian Library and Information Association.

ebook

Format:

Autor. (Rok publikacji). Tytuł. Wydawca. Data pozyskania, http. DOI.

Przykład:

Johnson, A. (2000). Abstract Computing Machines. Springer Berlin Heidelberg. Pozyskano 30 marca 2006, z: SpringerLink http://springerlink.com/content/w25154. DOI: 10.1007/b138965. 

Niepublikowana rozprawa doktorska

Format:

Autor. (Rok publikacji). Tytuł. Informacja o statusie publikacji. Uczelnia.

Przykład:

Begg, M.M. (2001). Dairy farm women in the Waikato 1946-1996: Fifty years of social and structural change. Niepublikowana rozprawa doktorska. University of Waikato, Hamilton, New Zealand.

Report

Format:

Autor. (Rok publikacji). Tytuł. Miejsce publikacji: Wydawca. (numer raportu)

Przykład:

Osgood, D. W., & Wilson, J. K. (1990). Covariation of adolescent health problems. Lincoln: University of Nebraska. (NTIS No. PB 91-154 377/AS)

Publikacja o charakterze państwowym/instytucjonalnym

Format:

Nazwa instytucji. (Rok publikacji). Title. Miejsce publikacji: Wydawca. 

Przykład:

Ministerial Council on Drug Strategy. (1997). The national drug strategy: Mapping the future. Canberra: Australian Government Publishing Service.

 Artykuł

 Artykuł w czasopiśmie (jeden autor)

Format:

Autor. (Rok publikacji). Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma. tom(numer), zasięg stron. DOI.

Przykład:

Nikora, V. (2006). Hydrodynamics of aquatic ecosystems: spatial-averaging perspective. Acta Geophysica, 55(1), 3-10. DOI: 10.2478/s11600-006-0043-6.

 Artykuł w czasopiśmie (dwóch lub więcej autorów)

Format:

Autor 1, Autor 2 i Autor 3. (Rok publikacji). Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma. tom(numer), zasięg stron. DOI.

Przykład:

Cudak, M. i Karcz J. (2006). Momentum transfer in an agitated vessel with off-centred impellers. Chem. Pap. 60(5), 375-380. DOI: 10.2478/s11696-006-0068-y.

Artykuł z bazy danych online

Format:

Autor. (Rok publikacji). Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma. tom (numer,) zasięg stron. Data pozyskania, nazwa bazy, http. DOI.

Przykład:

Czajgucki Z., Zimecki M. i Andruszkiewicz R. (2006). The immunoregulatory effects of edeine analogues in mice [Abstract]. Cell. Mol. Biol. Lett. 12(3), 149-161. Pozyskano 6 grudnia 2006, z PubMed database on the World Wide Web: http://www.pubmed.gov. DOI: 10.2478/s11658-006-0061-z.

 Artykuł w gazecie (brak autora)

Format:

Tytuł artykułu. (data publikacji). Tytuł gazety. strona.

 Przykład:

Amazing Amazon region. (1989, 12 stycznia). New York Times, p. D11.

 Artykuł w encyklopedii

Format:

Autor. (Rok publikacji). Tytuł artykułu. W: Tytuł Encyklopedii (tom, numer, strony). Miejsce publikacji: Wydawca.

 Przykład:

Bergmann, P.G. (1993). Relativity. In The new encyclopedia britannica (Vol. 26, pp. 501-508). Chicago: Encyclopedia Britannica.

Inne

 Strony internetowe

Format:

Autor. (data/ostatnie uaktualnienie). Title. Data pozyskania, z: http.

 Przykład:

Walker, J. (1996, sierpień). APA-style citations of electronic resources. Pozyskano 21 listopada, 2001, z: http://www.cas.usf.edu/english/walker/apa.html

 Wykład

Format:

Autor(s). (data prezentacji). Tytuł wykładu. Miejsce wygłoszenia wykładu.

 Przykład:

Liffers, M. (2006, 30 sierpnia). Finding information in the library. University of Western Australia, Crawley, Western Australia.

 

Oświadczenie o ochronie prywatności

Nazwy i adresy email wprowadzone na stronie wydawnictwa będą stosowane wyłącznie dla wyznaczonych celów wydawnictwa oraz nie będą dostępne dla innych stron i wykorzystywane do innych celów.