O wydawnictwie

Wydawnictwo Akademii Leona Koźmińskiego publikuje podręczniki akademickie i monografie autorstwa pracowników naukowych ALK. Oferta wydawnicza obejmuje publikacje z zarządzania, przedsiębiorczości, prawa, socjologii i in.

Korzystają z nich studenci, wykładowcy oraz praktycy.

Współpracujemy z renomowanymi wydawcami, takimi jak Wolters Kluwer Polska, Wydawnictwo Naukowe PWN , Wydawnictwo Poltext, Wydawnictwo Scholar. Korzystając z ich doświadczeń, mamy gwarancję, że na polskim rynku wydawniczym znajdą się publikacje, zawierające aktualną wiedzę i mające wysoki poziom edytorski.

Podobnie jak w przypadku naszych czasopism politykę open access stosujemy też w przypadku książek.

Po upływie czasu dystrybucji w tradycyjnej papierowej formie publikacje trafiają w swojej elektronicznej postaci do repozytorium ALK.

Zasady etyczne

Wydawnictwo ALK dba o utrzymanie standardów etycznych w publikacjach naukowych i podejmuje wszelkie możliwe kroki przeciwko zaniedbaniom dotyczącym tych standardów. Prace przekazane do publikacji są oceniane pod kątem rzetelności, spełniania wymogów etycznych i przydatności dla nauki.

  • Obowiązki Autorów

Autorstwo pracy
Autorstwo powinno być ograniczone do osób, które znacząco przyczyniły się do pomysłu, projektu, wykonania lub interpretacji pracy. Jako współautorzy powinny być wymienione wszystkie osoby, które miały udział w powstaniu pracy. Inne osoby, które miały wpływ na pewne znaczące aspekty artykułu naukowego, powinny być wymienione lub przedstawione jako współpracownicy. Autor powinien upewnić się, że wszyscy współautorzy zostali wymienieni w pracy, widzieli ostateczną wersję pracy oraz  zaakceptowali ją i zgodzili się na jej przedłożenie do publikacji.

Ujawnienie i konflikt interesów
Autor powinien ujawnić wszelkie źródła finansowania projektów w swojej pracy, wkład instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów oraz wszelkie istotne konflikty interesów, które mogą wpłynąć na jej wyniki lub interpretację.

Standardy przedstawiania raportów badawczych
Autor tekstu opartego na badaniach własnych powinien przedstawić dokładne zestawienie wykonanych prac oraz obiektywnie omówić ich znaczenie. Dane będące podstawą powstania pracy powinny być w niej dokładnie przedstawione. Praca winna zawierać wystarczająco dużo szczegółów i źródeł, aby umożliwić powtórzenie przeprowadzonych badań. Niezgodne z prawdą lub świadomie niedokładne stwierdzenia są traktowane jako zachowanie nieetyczne i  niedozwolone.

Dostęp do danych i utrzymanie danych
Autor powinien być gotowy umożliwić dostęp do danych wykorzystanych w pracy przedłożonej do recenzji.  Powinien ponadto zachować te dane przez rok od momentu publikacji.

Publikacje wielokrotne, zbędne lub konkurencyjne
Autor z zasady nie powinien publikować materiałów opisujących te same badania w więcej niż jednym czasopiśmie lub publikacji pierwotnej. Złożenie tej samej pracy do więcej niż jednej redakcji czasopisma jednocześnie stanowi postępowanie nieetyczne i jest niedozwolone.

Potwierdzenie źródeł
Autor powinien cytować publikacje, które miały wpływ na powstanie złożonej pracy i za każdym razem musi potwierdzić skorzystanie z pracy innych autorów.

Zasadnicze błędy w opublikowanych pracach
W przypadku, gdy autor odkryje zasadniczy błąd lub nieścisłość w swojej pracy, ma on obowiązek jak najszybszego powiadomienia o tym Redaktora Naczelnego.

Oryginalność i plagiat
Autor przekazuje do redakcji wyłącznie oryginalną pracę. Powinien upewnić się, że nazwiska autorów cytowanych w pracy i/lub fragmenty prac cytowanych dzieł zostały w niej w prawidłowy sposób zacytowane lub wymienione.

Ghostwriting
Ghostwriting/guest autorship są przejawem nierzetelności naukowej i wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów. Przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce będą w redakcji dokumentowane.

  • Obowiązki Redaktora Naczelnego

Decyzje o publikacji
Redaktor Naczelny ma obowiązek stosowania się do aktualnego stanu prawnego w zakresie zniesławienia, naruszenia praw autorskich i plagiatu oraz ponosi odpowiedzialność za decyzje, które ze złożonych prac powinny zostać opublikowane.

Poufność
Pracownikom Wydawnictwa nie wolno ujawniać informacji na temat złożonej pracy jakiejkolwiek innej osobie niż, zgodnie z procedurą wydawniczą, jej autorowi, recenzentom, potencjalnym recenzentom.

Dyskryminacja
W zakresie przeciwdziałania dyskryminacji Wydawnictwo przestrzega Konstytucji i obowiązującego w RP prawa.

Ujawnienie i konflikt interesów
Nieopublikowane prace bądź ich fragmenty nie mogą być wykorzystane w badaniach własnych pracowników Wydawnictwa, bądź recenzentów bez wyraźnej pisemnej zgody autora.

  • Obowiązki Recenzentów

Decyzje redakcyjne
Recenzent wspiera Redaktora Naczelnego w podejmowaniu decyzji redakcyjnych i może również wspierać autora w poprawieniu pracy.

Informacja zwrotna
Każdy wybrany recenzent, który nie może zrecenzować pracy lub wie, że szybkie sporządzenie recenzji nie będzie możliwe, powinien poinformować o tym Redaktora Naczelnego.

Standardy obiektywności
Recenzje powinny być wykonane obiektywnie. Krytykę personalną autora uznaje się za niewłaściwą. Recenzenci powinni jasno wyrażać swoje poglądy, popierając je odpowiednimi argumentami.

Poufność
Wszystkie recenzowane prace muszą być traktowane jak dokumenty poufne. Nie można ich okazywać ani dyskutować na ich temat z innymi osobami niż upoważnione.

Ujawnienie i konflikt interesów
Informacje poufne lub pomysły nasuwające się w wyniku recenzji muszą być utrzymane w tajemnicy i nie mogą być wykorzystywane na potrzeby uzyskania korzyści osobistych. Recenzenci nie powinni recenzować prac, w stosunku do których występuje konflikt interesów wynikający z relacji z autorem, firmą lub instytucją związanymi z pracą.

Potwierdzenie źródeł
Recenzenci powinni wskazać publikacje, na które nie powołał się autor pracy. Jakiekolwiek stwierdzenie, że obserwacja, źródło lub argument były uprzednio omówione, powinno być poparte odpowiednim cytatem. Recenzent powinien również poinformować Redaktora Naczelnego o każdym znaczącym podobieństwie, częściowym pokrywaniu się treści recenzowanej pracy z jakąkolwiek inną opublikowaną i znaną mu pracą lub podejrzeniu plagiatu.

Procedura recenzowania

Wszystkie nadesłane do Wydawnictwa ALK prace podlegają wstępnej ocenie Redaktora Naczelnego.

Prace ocenione pozytywnie kierowane są do dwóch niezależnych recenzentów (ekspertów z danej dziedziny) wyznaczanych przez Prorektora ds. Badań Naukowych i Rozwoju Kadry.

Recenzja ma formę pisemną i kończy się wnioskiem recenzenta o odrzuceniu lub dopuszczeniu do publikacji.

Po otrzymaniu recenzji Redaktor Naczelny informuje szczegółowo Autorów o uwagach recenzentów odnośnie do pracy oraz o ostatecznej decyzji co do publikacji.

Kryteria kwalifikacji: oryginalność zastosowanej metody badawczej oraz ujęcia tematu; rzetelność przedstawienia dotychczasowych badań; jakość badań własnych (jeśli dotyczy); aktualność badań/rozważań teoretycznych; poprawność merytoryczna, metodologiczna i wnioskowania; wkład pracy w rozwój dyscypliny; dobór literatury.

Procedury zabezpieczające

Crossref Similarity Check
Nadsyłane prace są kontrolowane za pomocą systemu iThenticate, który świadczy usługi z zakresu zapobiegania plagiatom na całym świecie.

Schematy postępowania
W przypadku wykrycia jakichkolwiek przejawów nierzetelności naukowej Wydawnictwo, opierając się na wskazówkach proponowanych przez Committee on Publication Ethics (COPE), będzie stosowało następujące schematy postępowania: